Aydınlatma Metni

ORBAY BÖLEK – BÖLEK HUKUK BÜROSU

AVUKAT – STAJYER AVUKAT ADAYLARI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Web sitemizdeki Kariyer alanında belirtilen info@bolek.av.tr’ye mail atarak yaptığınız iş başvurusu kapsamında özgeçmişinizde paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri gibi özgeçmişte bulunan tüm bilgiler) ile iş başvurusunun değerlendirilmesi için Büromuzca gerek duyulmayan ve/fakat özgeçmişinizde yer vermeniz halinde özel nitelikli kişisel verileriniz (dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliği bilgisi, din, ırk, etnik köken, felsefi görüş veya bu konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, sağlığa ilişkin ve KVKK md 6/1’de sayılı diğer bilgiler) iş başvurusunu değerlendirmek ve referans aktivitelerinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden işlenecektir.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 28/1 kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün olmadığı haller ve açık rıza gerektirmeyen yasal yükümlülükler dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.